شوراهای تخصصی - آرشیو

نقش آفرینی جهاددانشگاهی اردبیل در توانمندسازی شغلی جوانان
در افتتاحیه طرح توانمندسازی صدف مطرح شد:

نقش آفرینی جهاددانشگاهی اردبیل در توانمندسازی شغلی جوانان گالری

معاون فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: جهاددانشگاهی استان اردبیل با اجرای طرح های آموزشی و مشاوره ای در توانمندسازی شغلی جوانان استان نقش آفرینی می کند.

ادامه مطلب