آرشیو اخبار

در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل صورت گرفت:

شرکت پژوهشگران داروی سبز، دانش بنیان شد

با اعلام نظر نهایی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، شرکت« پژوهشگران داروی سبز» از واحدهای مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل تاییدیه نهایی دانش بنیانی خود را دریافت کرد.

ادامه مطلب