کارگاه آموزشی توانمندسازی فناوران(آشنایی با قوانین مالیاتی)

۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹

این کارگاه با ارائه کاشناس خبره امور مالیاتی آقای بهروز ناصح روز پنجشنبه – 03 / 11 / 1398 از  ساعت 9 الی 11در مرکز رشد برگزار شد.