ششمین جشنواره جهادگران علم و فناوری

۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۰

حضور شرکت خاک آب آژیانه اردبیل و هسته الهام از واحدهای مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل در ششمین جشنواره جهادگران علم و فناوری