بازدید رئیس سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی از مرکز رشد گیاهان دارویی اردبیل

۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۹

بازدید رئیس سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی از مرکز رشد گیاهان دارویی اردبیل در تاریخ 21 مهرماه 1398 صورت پذیرفت.