جلسه بررسی فعالیت شرکت های آژیانه و آرتا نوشدارو

۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۹

جلسه بررسی فعالیت شرکت های خاک آب آژیانه و آرتا نوشدارو عصاره باغرو با حضور رئیس و معاون مرکز رشد روز 22 مهرماه 1399 برگزار شد.