جلسه بررسی فعالیت شرکت های شفادرمان و بهدیس شفاگل

۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۰

جلسه بررسی فعالیت شرکت های شفادرمان پاک داروی سبزو بهدیس شفاگل سبلان با حضور رئیس و معاون مرکز رشد روز 21 مهرماه 1399 برگزار شد.