بازدید رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران از مرکز رشد فناوری فرآورده‌های گیاهان دارویی

۰۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۱

دکترمسعود کمبرانی، رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران از مرکز رشد فناوری فرآورده‌های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل بازدید کرد و در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.