کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ثبت دارو

۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۹

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ثبت دارو، امروز پنجشنبه ۱۰ مهر 1399، از ساعت ۱۱ الی 13:30 ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مرکز رشد جهاددانشگاهی استان اردبیل با ارائه مهندس محمود خروشی برگزار شد.

 

عکاس: بهرام شیخ باقری