انعقاد تفاهم نامه های همکاری در مرکز رشد

۲۹ دی ۱۳۹۸ ۷

دو عنوان تفاهم نامه همکاری در مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل با شتابدهنده جاویدان و مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شرکت خاک آب آژیانه منعقد گردید.(متن خبر در همین سایت)