به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل؛

کتاب کاربرد تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی منتشر شد

۱۷ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۹۳۷۳ رویدادها جدیدها
انتشارت جهاد دانشگاهی استان اردبیل کتاب« کاربرد تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کشت بافت» منتشر کرد.
کتاب کاربرد تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی منتشر شد

 

این کتاب توسط دکتر کامران مرادی‌پینوندی دانش آموخته دانشگاه محقق اردبیلی به رشته تالیف درآمده است.

کتاب« کاربرد تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کشت بافت» برای دانشجویان رشته های زیست شناسی(علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی) و گرایش های مهندسی کشاورزی مفید است. اکسین، بیوسنتز، نقش های فیزیولوژیک و کاربرد آن در کشت بافت گیاهی، سیتوکینین، بیوسنتز، نقش های فیزیولوژیک و کاربرد آن در کشت بافت گیاهی، نقش سایر هورمون ها در کشت بافت گیاهی و نقش های فیزیولوژیک و سازوکارهای مولکولی عملکرد هورمون های گیاهی بخش های مختلف مطالب این کتاب را تشکیل می دهند.

این  کتاب در 4 فصل و 424 صفحه جمع بندی شده است که به قیمت 40 هزار تومان قابل تهیه می باشد.


نظر شما :