معرفی محصولات مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل در"کهشتمین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان اردبیل"

۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۶

"هشتمین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان اردبیل" از ۲۹ مهر لغایت ۳ آبانماه در محل نمایشگاه های دایمی اردبیل دایر است.