انعقاد تفاهم نامه همکاری طرح ستاپ

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵

این تفاهم نامه به منظور بهره برداری واحدهای فناور نوپا از طرح سکوی تجارت الکترونیک پست، بین مرکز رشد جهاددانشگاهی استان اردبیل و اداره کل پست منعقد گردید.