کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری نمین و بازدید از کارگاه ها

۰۱ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰

این کارگروه روز سه شنبه اول بهمن ماه 1398 با هدف تشریح و هماهنگی طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار برگزار گردید. پس از آن از نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی زنان و چند کارگاه تولیدی بازدید به عمل آمد.